Czim są lopczi „kùszczi”? 

Lopczi „kùszczi” to môłé tekstowé lopczi, jaczé registrëją aktiwnosc brëkòwnika online. Òne dôwają mòżlëwòsc lżészégò pòrëszaniégò sã pò witrinie ë pòdjimanié rozmajitégò dzejaniégò, bò rozpòznôwają maszinã brëkòwnika ë wëswietliwają starnã, chtërna je dopasowónô do jegò jindiwidualnëch preferencjów. Jich wëłączenié mòże bëc przëczëną lëchégò dzejaniégò starnë ë nie mieniégò przistãpù do niechtërnëch fąkcjów.

Dodôwkòwò na starnie je skript Google Analytics (statisticzi òbzéralnoscë) i skriptë knypsów spòlëznowëch serwisów Facebook, Vimeo, Twitter i Google+, chtërne téż mògą zapisowac kùszczi.
Wiãcy ò kùszkach (cookies) mòże przeczëtac na starnie Wszëtkò ò kùszkach.

Ùsuwanié lopków „kùszczi” 

Kòżden zort przezérnicë bédëje mòżlëwòtã blokòwaniégò i kasowanié lopków kùszczi. Wiãcy jinfòrmacjów ò zarządzanim lopkama kùszczi mòże dostac bez ùżëtk niżi pòdónëch pòwrózków.

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Safari

Napiszë cos

Òdpiszemë na kòżdé wiadło

Not readable? Change text. captcha txt